Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Octamian van toepassing op alle overeenkomsten en offertes.

1. Defenities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, in zowel enkelvoud als meervoud.

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier en/of elektronisch).

1.2 Octamian, kantoorhoudende Schoonegge 311 3085CW te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 69666482

1.3 Gebruiker: een meerderjarige handelingsbekwame en beschikkingsbevoegde natuurlijke- of rechtspersoon die online diensten bij Octamian heeft afgenomen.

1.4 Website: www. en alle overige sites die onder de naam van Octamian geregistreerd staan;

1.5 Klant: de gebruiker met wie Octamian een overeenkomst heeft gesloten en/of ten behoeve van wie de rechtshandeling is/wordt verricht, op grond waarvan diensten aan deze partij worden geleverd.

1.6 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen Octamian en Klant.

1.7 SIDN: De Stichting Internet Domeinnaam Registratie.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige andere vorm zijn gedaan, betreffende levering door Octamian van Diensten aan of ten behoeve van haar Klant(en).

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op diensten waarbij Octamian geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken en, al dan niet bewerkt, aan klant(en) doorlevert, alsmede op diensten die ter uitvoering van de aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in opdracht van Octamian door een derde aan Klant(en) worden geleverd.

2.3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Octamian en Klant zijn overeengekomen.

2.4 Octamian wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop)voorwaarden van klant(en) van de hand.

2.5 Indien en voorzover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Octamian en haar klant(en) zullen met elkaar in overleg treden over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.6 Octamian is te allen tijde bevoegd tot wijziging van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien klant(en) een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke) restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.

3. Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Octamian zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2 Alle prijsopgaven door Octamian gedaan zijn vrijblijvend, tenzij door Octmian schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.3 Alle overeenkomsten tussen Octamian en klant worden uitsluitend in het Nederlands en/of Engels opgesteld. Hierbij geld dat Octmian de overeenkomst in het Nederlands aanleverd tenzij uitdrukkelijk anders verzocht door klant(en).

3.4 Een overeenkomst komt tot stand doordat een gebruiker en/of klant een door Octamian aangeleverde offerte getekend bij Octamian aaanleverd.

3.5 Het ontbindingsrecht van artikel 7:46d BW is niet van toepassing op diensten, waaronder de hosting en ontwikkeling aangezien de specificaties door Klant worden aangeleverd.

3.6 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

3.7 De overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden, tenzij anders overeengekomen met Octamian.

3.8 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk een (1) maand voor het einde van de overeenkomst schrijftelijk is opgezegd.

Indien klant een consument is, zal de overeenkomst voor een periode van 1 jaar worden aangegaan. De Klant heeft het recht om de overeenkomst tegen afloop van deze termijn op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Indien de klant de overeenkomst niet opzegt, wordt deze automatisch verlengd tot een overeenkomst van onbepaalde tijd. De klant heeft in dit geval het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Door Octamian in opdracht van Klant gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na inwerktreding van de overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging. Opzegging dient ten allen tijden schriftelijk te gebeuren.

3.9 Opgegeven termijnen voor de levering van diensten door Octamian dienen slechts als richtlijn en zijn dus nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Domein Registratie

4.1 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties van toepassing, waaronder maar niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van domeinnaam. Octamian vervult bij de aanvraag/verlenging slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd door de desbetreffende instanties.

4.2 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant en de Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart Octamian tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam. Ondanks de mogelijkheid om domeinnamen anoniem te registreren zal Octamian aan deze aanvragen geen gehoor geven en zullen domein registraties waarbij Octamian bemiddeld altijd moeten gebeuren met opgaaf van persoons gegevens.

4.3 Octamian heeft ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens van de daadwerkelijke houder af te geven aan derden ingeval van misbruik, wetsovertredingen en strafrechtelijk onderzoeken. Uw gegevens zullen nimmer worden afgestaan aan derden voor ander doel.

5. Hosting

5.1 Octamian heeft een inspanningsverplichting met betrekking tot het functioneel inrichten van het hosting pakket voor uw website overeenkomstig het overeengekomen service niveau (managed / unmanaged). Octamian is nimmer aansprakelijk indien dit niveau op enig moment niet gerealiseerd wordt.

5.2 Octamian is nimmer aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge overmacht, alsmede van storingen in het internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit, pogingen van derden die uitval of onbereikbaarheid van een site te bewerkstelligen, e.d.

5.3 Het is Klant niet toegestaan de Diensten en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken voor:

 • handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
 • het verzenden van ongevraagd e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
 • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie, racistisch materiaal en discriminerende uitingen;
 • seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 • het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het internet of een intranet, waarbij al dan niet enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken);
 • het verspreiden van computervirussen;
 • enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

5.4 Het is Klant niet toegestaan de ter beschikking gestelde schijfruimte aan derden te verhuren of deze op andere wijze door derden te laten gebruiken.

5.5 Octamian is in de onderstaande gevallen gerechtigd de website van klant zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig voor alle gebruik te blokkeren of van de server te verwijderen, zonder dat klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden en met de gehoudenheid aan Octamian alle schade ten gevolge van de overtreding door Octamian of door derden geleden te vergoeden. Niet verschuldigde abonnementsgelden zullen worden geretourneerd, danwel verrekend:

 • indien Klant het gestelde in de artikelen 5.3 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat;
 • indien (een onderdeel) van de site van Klant oorzaak is of oorzaak dreigt te worden van het ‘down’ gaan of onbereikbaar worden van een server van derden waar Octamian gebruik van maakt;
 • indien blijkt dat Klant valse en/of verkeerde persoons- of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
 • indien blijkt dat Klant de overeenkomst met Octamian onder valse voorwendsels is aangegaan.

5.6 Octamian oefent geen invloed uit op de informatie die op de site wordt gezet of die via de servers wordt verspreid tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door Octamian en Klant overeengekomen en is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen hiervan. Evenmin is Octamian aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Het gebruik van Creditcard betalingen en acceptatiemechanismen of het gebruik van elektronisch geld via de site of anderszins valt volledig voor de verantwoording van de klant, Octamian is hier onder geen beding voor verantwoordelijk of verantwoordelijk te stellen.

5.7 Klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer. Welke geschiedt conform de overeengekomen bepalingen.

5.8 Indien Klant de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, is Octamian gerechtigd, op basis van nacalculatie, hiervoor een bedrag in rekening te brengen. Het standaard nacalculatie tarief is EUR 0,50 per GB.

5.9 Klant draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, Octamian draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.

5.10 Octamian is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicaties (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voorzover dit nodig is voor het benodigd onderhoud of voor verbetering van het systeem of de applicatie.

5.11 Het tijdelijk niet beschikbaar zijn of verminderd beschikbaar zijn van de applicatie geeft Klant nimmer recht op enige terugbetaling van (een deel van) een factuur.

5.12 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma.

5.13 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten.

5.14 Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten.

5.15 MySQL databases is op basis van Fair use policy (zowel aantal als opslag). Bij extreem gebruik is het mogelijk dat Octamian vraagt om het aantal databases en/of opslag te beperken.

5.16 Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Klant en eventueel enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium.

5.17 Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy

5.18 Onbeperkt opslag is op basis van Fair Use Policy. Bij misbruik van ons onbeperkte hosting- en dataverkeerpakket is Octamian vrij om het gebruik voortaan te limiteren. Uiteraard nemen we dan contact op om samen te zoeken naar de beste oplossing.

5.19 DDoS aanvallen en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van de aangeboden uptime garantie.

6. Buitengebruikstelling

6.1 Octamian heeft ten alle tijden het recht geleverde Diensten (al dan niet tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Octamian niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden en/of op verzoek van het bevoegde gezag. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ondanks de buitengebruikstelling bestaan.

6.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan zo spoedig mogelijk nadat klant zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor indienststelling heeft voldaan en/of indien Octamian toestemming heeft verkregen van het bevoegde gezag.

7. Prijzen en Tarieven

7.1 Alle door Octamian vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

7.2 Alle door Octamian vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, alsmede exclusief transport- en afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

7.3 Octamian is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven aan te passen. De aangekondigde prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na de aankondiging van de wijziging in.

7.4 Klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. Opzegging dient schriftelijk en/of via e-mail te gebeuren.

8. Betaling

8.1 De betalingsverplichting van Klant gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Dienst(en) van Octamian.

8.2 Klant dient de facturen van Octamian te betalen binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien op een factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een betalingstermijn van 30 (dertig) dagen.

8.3 Alle betalingen door Klant aan Octamian worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Klant, ongeacht enige andere aanduiding door klant.

8.4 Enig beroep door klant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

8.5 Indien klant enige factuur van Octamian niet binnen de betalingstermijn voldoet, is klant van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist is.

8.6 Indien op de vervaldatum geen betaling is ontvangen, is een Klant die consument is, wettelijke rente verschuldigd over het nog verschuldigde bedrag. Een Klant die handelt uit naam van beroep of bedrijf, is 1% rente per maand verschuldigd.

8.7 Indien Klant nalatig blijft het verschuldigde bedrag, verhoogd met de verschuldigde rente, overeenkomstig artikel 8.6, te voldoen, is klant aanmaningskosten van € 35,- exclusief BTW verschuldigd.

8.8 Bij uitblijvende betaling zal Octamian de vordering ter incasso uit handen geven. Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom, de daarover verschuldigde rente en aanmaningskosten gehouden tot de vergoeding van alle door Octamian geleden schade, alsmede alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,- inclusief BTW.

8.9 Indien Klant van mening is dat een factuur onjuist is, kan klant zijn bezwaren uiterlijk binnen twee weken na de factuurdatum aan Octamian kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Octamian het bezwaar behandelen en een onderzoek instellen. Bij niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag aangemerkt als juist en door klant aanvaard.

9. Beëindiging

9.1 Klant dient de overeenkomst conform artikel 3.8 danwel artikel 7.4 op te zeggen. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk en/of via e-mail te gebeuren.

9.2 Iedere partij is gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk ingebreke te zijn gesteld, niet binnen een redelijke termijn herstelt. Ontbinding ontslaat klant niet van enige betalingsverplichting inzake reeds door Octamian geleverde Diensten, tenzij Octamian inzake deze diensten in verzuim is.

9.3 Octamian is ten alle tijdengerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:

 • Klant in staat van faillissement is verklaard;
 • Klant voorlopige of definitieve surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen;
 • Klant het vrije beheer over (een deel van) zijn vermogen heeft verloren.

9.4 Octamian is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, danwel buiten werking te stellen, in de gevallen omschreven in artikel 4 of 5.

9.5 In geval van ontbinding overeenkomstig het vorige leden heeft Klant geen recht op enige schadevergoeding.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Octamian is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Octamian weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Octamian is derhalve nimmer aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de relatie tussen klant en Octamian of het verbreken ervan, ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende of na de relatie met Octamian.

10.2 Iedere aansprakelijkheid van Octamian voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst en/of verminking of verlies van data.

10.3 Klant vrijwaart Octamian voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde diensten van of middels Octamian. Hieronder valt ondermeer, doch niet uitsluitend een boete van de SIDN voor een verhuizing van enige domeinnaam zonder toestemming van de rechthebbende en een schadevergoeding aan een derde van wie het domein onrechtmatig is verhuisd.

10.4 Indien en voor zover Octamian jegens klant in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste € 250,- (tweehonderdvijftig).

10.5 Klant is aansprakelijk voor alle schade die Octamian mocht lijden ten gevolge van een aan klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

10.6 Wijzigingen in de gegevens van klant dient de klant direct schriftelijk of per e-mail mede te delen aan octamian. Bij uitblijven hiervan is klant aansprakelijk voor eventuele schade die klant of Octamian daarvan ten gevolge lijdt.

11. Persoonsgegevens

11.1 Klant geeft met het aangaan van de overeenkomst met Octamian uitdrukkelijk toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

11.2 Op verzoek van klant zal Octamian de door Octamian verwerkte en te verwerken gegevens schriftelijk of per e-mail openbaren en/of wijzigen.

12. Geschillen

12.1 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist Octamian.

12.2 Alle geschillen tussen Octamian en klant worden beheerst door Nederlands recht.

12.3 Alle geschillen tussen Octamian en klant worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Heeft u nog vragen?

Bel of mail ons gerust!

+31 6 400 26 418
info@octamian.com

We doen altijd ons best u zo snel mogelijk te helpen.